පාර්ලිමේන්තුව හමුදා රැකවල්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පිහිටි පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ ආරක්ෂාව දැඩි කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

ඊයේ පස්වරුවේ සිට එම ස්ථානයට පොලිස් ආරක්ෂාවට අමතරව හමුදා ආරක්‍ෂාවද යොදා ඇත.

මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා තම බලතල ප‍්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර ඇති අතර විපක්‍ෂය විසින් පැවති පාර්ලිමේන්තුව යළි කැඳවීම විවිධ උත්සාහයන් දරමින් ඇත

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by