මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ බලපත්ර ගාස්තුවලට අදාල ගැසට්පත්රය පාර්ලිමේන්තුවට...

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පනතට අනුව මැණික් පතල් කැණීම ,විකිණීම ඇතුළු ක්රියාවලියට අදාල ගාස්තුවලට අදාල ගැසට් පත්රය පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සදහා ඉදිරිපත් කිරීමට පසුගිය ( 09) දින පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවති කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබද අමාත්යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමිවිය.
1993 අංක 50 ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරි පනත යටතේ සාදන ලද, 2020 මාර්තු මස 02 දින පළ කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් පත්රය මෙසේ සලකා බලන ලද අතර එම ගැසට් පත්රය ( 10 ) දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර කර්මාන්ත අමාත්ය ගරු විමල් වීරවංශ ,රාජ්ය අමාත්ය ගරු ප්රසන්න රණවීර යන මහත්වරුන්ගේ ප්රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී කාරක සභාව රැස්විය.
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අපනයනයෙන් ලැබෙන ආදායම 14%ක ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධව මෙහිදී කාරක සභාවේ අවධානය යොමුවිය. මීට පෙර අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී ද මේ සම්බන්ධව අවධානය යොමුව ඇතිබව මෙහිදී සදහන් විය.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by