නවීකරණය ලද අම්බලන්ගොඩ මහජන ක්‍රීඩාංගණය ජනතා අයිතියට

ක්‍රීඩා හා තරුණ අමාත්‍යංශයේ හා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත නවීකරණය ලද අම්බලන්ගොඩ මහජන ක්‍රීඩාංගණය පෙබරවාරි 14 විවෘත කෙරුණා.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කිරීම හරහා අම්බලන්ගොඩ අවටින් තවත් දක්ෂතා පිරිපුන් ක්‍රීඩකයින් බිහිකිරීම අපේක්ෂා කරන අතර මේ අවස්ථාවට ගරු අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වුනා

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by