දරුවන් සසුනට පූජා කළ පවුල් වලට රැකියා දස ලක්ෂයෙන් රැකියාවක්...

දරුවන් සසුනට පූජා කළ පවුල් වලට රැකියා දස ලක්ෂයෙන් රැකියාවක්...ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ දරුවන් ශාසනයට පූජා කළ පවුල්වලට අවශ්‍යතාවය අනුව රැකියා දසලක්ෂයේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ රැකියාවක් ලබාදීමට තීරණය කළ බවයි.

3 දින පැවති 17 වන “ගම ස සමග පිළිසඳර” වැඩසටහන හා එක් වෙමින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මේ බව පවසා ඇත.
ඒ උතුරු පළාතේ, වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ, වෙඩිවෛත්‍යකල්ලු ග්‍රාම සේවා වසමේ, බෝගස්වැව මහා විද්‍යාල භූමියේදීයි.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by