දේශීය පොල් තෙල් වර්ගයක ඇෆ්ලටොක්සීන් - සමාගමට සීල්

“ඇෆ්ලටොක්සීන්“ නම් විෂ පිළිකා කාරක අන්තර්ගත බවට තහවුරු වීම හේතුවෙන් දේශීය පොල් තෙල් නිෂ්පාදන සමාගමක් මුද්‍රා තැබීමටත් ඔවුන් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කර තිබු පොල් තෙල් වෙළෙඳපොළෙන් ඉවත් කිරීමටත් පාරිභෝගික අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබේ.

මෙරටට ආනයනය කරන ලද පොල් තෙල්වල “ඇෆ්ලටොක්සීන්“ නම් විෂ සහිත පිළිකා කාරක අන්තර්ගත බවට පසුගිය සමයේ ඇතිවු මතභේදාත්මක තත්ත්වයත් සමඟ වෙළෙඳපොළෙන් ගෙන පරීක්ෂණයන්ට ඉදිරිපත් කළ පොල් තෙල් සාම්පලවල වාර්තා නිකුත් වී තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ පරීක්ෂණයන්හිදි එක් වෙළෙඳ නාමයක් යටතේ වෙළෙඳපොළ තුළ පැවති පොල් තෙල්වල “ඇෆ්ලටොක්සීන්“ විෂ පිළිකා කාරකය සීමාව ඉක්මවා ඇති බව අනාවරණය වී ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් පාරිභෝගික අධිකාරිය එම සමාගමට මුද්‍රා තබා ඇත.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by