තම වගාවට කාබනික පොහොර නිපදවන ගොවීන්ට දීමනාවක්

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කර තම ගොවිතැන්වලට භාවිත කරන ගොවීන්ට හෙක්ටයාරයකට රුපියල් 12,500 බැගින් උපරිම වශයෙන් හෙක්ටයාර 2ක් (අක්කර 5ක්) නොඉක්මවන පරිදි දිරි දීමනාවක් ගෙවීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

කාබනික පොහොර නිපදවීමට ගොවීන් දිරිමත් කිරීම සඳහා ඊට අදාළ යෝජනාව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by